Drukuj

Statut stowarzyszenia

Statut
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Hańskiej

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 2

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Hańsk Pierwszy ul. Osiedlowa 6, 22-235 Hańsk Pierwszy,

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia kół i sekcji.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej”.

Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji.

§ 6

Celem stowarzyszenia jest:
1. Dbałość o rozwój całej gminy Hańsk.
2. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
3. Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju Hańska Pierwszego i gminy.
4. Upowszechnianie kultury i wiedzy o Hańsku Pierwszym.
5. Gromadzenie i zabezpieczanie wartości kulturowych i pamiątek.
6. Współudział w inicjowaniu i koordynacji świąt i rocznic związanych z dziejami Hańska Pierwszego i okolic.
7. Dbałość o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych.
8. Promowanie walorów turystycznych gminy Hańsk w kraju i za granicą.
9. Zacieśnianie współpracy z miastem bliźniaczym w Niemczech - Wilhelmsdorf.
10. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Hańska Pierwszego mieszkającymi w kraju i za granicą.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność poprzez:
Inicjowanie i udział w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego gminy Hańsk.
Współdziałanie z Radą Gminy, Zarządem Gminy, Szkołami, społeczeństwem i instytucjami.
Aktywizację lokalnego społeczeństwa poprzez propagowanie w dostępnych mediach czynnego modelu życia, promocję udanych przedsięwzięć w sferze gospodarczej i kulturalnej, inspirowanie rozmaitych form działalności obywateli w tych sferach.
Szerzenie wiedzy o walorach krajobrazowych, o historii gminy Hańsk, jej tradycjach, zabytkach i pamiątkach kultury oraz wybitnych jej mieszkańcach i spuściźnie po nich poprzez organizowanie wystaw, odczytów, dyskusji, spotkań, konkursów.
Promowanie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej.
Współpraca i wymiana z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
Gromadzenie funduszy poprzez:
organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, aukcji itp.,
działalność gospodarczą,
działalność wydawniczą,
zbiórki pieniężne oraz pozyskiwanie innych wartości od osób i instytucji.
Analizę zgłaszanych postulatów oraz wspieranie działalności sołectw, osiedli, grup społecznych i młodzieżowych.


Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

Członkostwo stowarzyszenia dzieli się na:
zwyczajne,
honorowe,
wspierające,
członek – kandydat.
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie członków, osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkiem - kandydatem jest niepełnoletnia osoba fizyczna, która podpisała deklarację Stowarzyszenia. Z chwilą ukończenia 18 lat kandydat staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

§ 9

Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje:
bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych i społecznych,
prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
korzystania z dokumentów, lektury, literatury i urządzeń Stowarzyszenia za uprzednią zgodą Zarządu,
prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 10

Do obowiązków członków zwyczajnych i honorowych należy:
aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
przestrzeganie statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularne opłacanie składek członkowskich,
świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11

Prawa i obowiązki określone w § 9 i § 10 nie przysługują członkom wspierającym.

§ 12

Członkostwo ustaje wskutek:
dobrowolnego wystąpienia,
skreślenia z listy członków,
wykluczenia
Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich co najmniej 12 miesięcy.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w razie:
naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
pozbawienia praw publicznych.
Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia.

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie członków,
Komisja Rewizyjna,
Zarząd.
Kancelaria Zarządku i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 14

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
ustalanie programu działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
wybór na okres czteroletni, uzupełnianie składu i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn, kupna, sprzedaży, zamiany i obciążeń nieruchomości,
uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
uchwalanie statutu i jego zmian,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze odbywa się co 4 lata,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia,
wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad,
zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku,
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków musi być rozesłane nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia i zawierać proponowany porządek obrad,
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.
Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 15

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia,
badanie sprawozdań Zarządu z gospodarki finansowej,
zatwierdzenie planu działalności finansowej,
badanie wykonywania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków.
Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdanie ze swojej działalności.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 16

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, członek zarządu.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę i jej rezultaty przed Walnym Zgromadzeniem członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 17

W przypadku wakatującego miejsca w Zarządzie, Zarząd dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia członków,
zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia,
opracowywanie planów działania, sprawozdań i preliminarzy wydatków.

Rozdział V.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 19

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
składek członkowskich,
wpisowego,
dotacji, zapisów, darowizn,
działalności dochodowej statutowej,
dochodów z działalności gospodarczej.

§ 20

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.
Potwierdzenie posiadania środków finansowych do pokrycia powstających zobowiązań, potwierdza skarbnik udzielając kontrasygnaty.
Rozdział VI.
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia.

§ 21

Zmian Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie członków. Uchwały w tej sprawie zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie jednak nie mniej niż 50% przynależnych członków.

§ 22

Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków liczbą głosów wymaganych przy podejmowaniu uchwał dotyczących zmian w statucie.
Po podjęciu uchwały o likwidacji, Walne Zgromadzenie członków wyznacza likwidatora, określa cel na jaki ma być przeznaczony pozostawiony majątek i termin likwidacji.

Niniejszy Statut został zatwierdzony i przyjęty w dniu 09.10.2012 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Hańskiej:

1.Barbara Puacz-Mazurek – Prezes

2.Joanna Barbara Pryll – Wice Prezes

3.Małgorzata Kończal – Sekretarz

4.Teresa Maśluch – Skarbnik

5.Stanisław Izert – Członek

WYKAZ

CZŁONKÓW ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI HAŃSKIEJ

ZARZĄD

 

1. SOBOLEWSKI SŁAWOMIR LUDWIK - Prezes

2. RESPOND JAROSŁAW BARTŁOMIEJ - V-ce Prezes

3. PUACZ-MAZUREK BARBARA - Sekretarz

4. MAŚLUCH TERESA - Skarbnik

5. IZERT STANISŁAW - Członek

KOMISJA REWIZYJNA

 

1. PANASIUK FRANCISZEK KRZYSZTOF - Przewodniczący

2. RADECKA HALINA ELŻBIETA - Członek

3. MAŚLUCH MIROSŁAW - Członek

on 27 wrzesień 2015
Odsłony: 1384